Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden ComputerHulp013 (Versie 01-2018)

Artikel 1. Alle afspraken op schrift

Wij streven er naar onze afspraken over de prijs, eigenschappen van het te leveren product, levertijd, tijdstip van betaling e.d. zoveel mogelijk schriftelijk vast te leggen. Ook aanvullende afspraken (bijvoorbeeld over hard- en software die bij een pc/notebook extra bij een standaardconfiguratie of in afwijking van een standaardconfiguratie wordt geleverd) worden schriftelijk vastgelegd. Afspraken m.b.t. reparaties worden eveneens schriftelijk vastgelegd.

Artikel 2. Het aanbod

 1. Als voor ons aanbod (en de prijs daarvan) een beperkte geldigheidsduur geldt of hieraan voorwaarden zijn verbonden, dan wordt dit bij het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod met betrekking tot producten geldt zolang de voorraad strekt.
 3. Wij zullen de aangeboden producten/diensten zodanig omschrijven dat u als consument een goede beoordeling kunt maken. De bij het aanbod geplaatste afbeeldingen zijn waarheidsgetrouw; als dit niet mogelijk is, dan zullen wij dat vermelden.
 4. Indien er sprake is van ‘digitale producten’, wordt bij het aanbod vermeld of er sprake is van beveiligde producten.
 5. Voor zover als mogelijk en indien van toepassing vermelden wij bij het aanbod voor welke hardware dan we software de aangeboden producten/diensten (zoals software) geschikt zijn.

Artikel 3. De prijs

 1. Onze prijzen zijn inclusief btw, exclusief bijkomende kosten zoals verzend- en afleveringskosten en heffingen zoals verwijderingsbijdrage of kopieerheffing. Deze zullen overigens tijdig, voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld.
 2. Gedurende de periode dat het aanbod geldt, worden de prijzen van de aangeboden producten/diensten niet verhoogd, behalve als deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen (hieronder valt bijvoorbeeld de verhoging van het btw-tarief).
 3. Gaat het om een prijsverhoging vanaf 3 maanden nadat wij met u de overeenkomst hebben gesloten, dan kunt u deze overeenkomst opzeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 4. Een uitzondering geldt voor prijzen die te maken hebben met schommelingen op de financiële markt waarop wij geen invloed hebben. In dat geval kunnen wij variabele prijzen aanbieden, maar wanneer dat het geval is zullen we bij het aanbod vermelden dat het gaat om richtprijzen die gebonden zijn aan de schommelingen op de financiële markt.

Artikel 4. Betaling

Wij bieden diverse betaalmethoden aan, die van tijd tot tijd kunnen verschillen. Bij betaling ontvangt u van ons desgevraagd een factuur. Net als u hebben wij onze betalingsverplichtingen. Indien u uw betaling uitstelt zijn daar voor ons kosten aan verbonden. Als dit wettelijk is toegestaan kunnen wij u de schade die wij daardoor lijden (renteverlies en redelijke kosten om alsnog het openstaande bedrag te innen) in rekening brengen.

Artikel 5. Levering en uitvoering

 1. Wij streven er uiteraard naar altijd uiterlijk op het afgesproken tijdstip te leveren. Dit gebeurt zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij een kortere of langere leveringstermijn is afgesproken. Mocht er toch te laat worden geleverd, en er is geen sprake van overmacht, dan heeft u als koper – wanneer is afgesproken dat u tegelijk bij levering zou betalen – het recht de betaling uit te stellen tot er wel is geleverd. Als u dat wilt kunt u bij te late levering de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, behalve wanneer de ernst van de overschrijding van de leveringstermijn dit niet rechtvaardigt.
 2. Levering gebeurt op het adres dat u aan ons heeft doorgegeven. Als de bezorging is vertraagd, of als een bestelling of dienst niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan zo spoedig mogelijk bericht. De uiterste termijn hiervoor is 30 dagen nadat u de (koop)overeenkomst heeft gesloten. Na deze termijn heeft u het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 3. Na ontbinding zullen wij het bedrag dat u heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 4. Als de levering van een apart besteld product onmogelijk blijkt te zijn, doen wij ons best om u een vervangend artikel te leveren. Uiterlijk bij de bezorging zal dit op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld. Gaat het om een koop op afstand (zie artikel 10), dan kunt u alsnog gebruik maken van uw herroepingsrecht. De kosten van retourzending zijn in dat geval voor onze rekening.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan u of aan een door u aangewezen derde, bij ons, tenzij u zelf voor een aflevermethode heeft gekozen die wij niet standaard aanbieden.

Artikel 6. Garantie

Voor al onze nieuwe producten geldt minimaal een volledige garantie van één jaar. Uitgezonderd hiervan zijn accu’s, waarvoor een andere garantietermijn kan gelden. Het kan zijn dat fabrikanten of importeurs van producten of bepaalde onderdelen (zoals de hard disk) een eigen garantie bieden. Ook in het geval u een beroep op zo’n garantie wilt doen, kunt u bij ons terecht. Als verkoper blijven wij dus te allen tijde uw aanspreekpunt. Een garantie zal geen afbreuk doen aan uw wettelijke rechten.

Let op!

Wij maken u er op attent dat rechten op de garantie worden verspeeld wanneer u zelf veranderingen aanbrengt op de geleverde producten (zowel hard- als software).

Artikel 7. Conformiteit

Wij staan er voor in dat onze producten en diensten voldoen aan de (koop)overeenkomst, de in ons aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de (koop)overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften.

Artikel 8. Privacyregeling & Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Wij hechten veel waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid en hiervoor gelden dan ook de volgende regels: alleen die persoonsgegevens worden verzameld die noodzakelijk zijn om onze dienstverlening aan de klant te onderhouden en te verbeteren; uw persoonsgegevens worden met inachtneming van de geldende privacywetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd; alle overige gegevens die onze medewerkers onder ogen komen, worden strikt vertrouwelijk behandeld (documenten, e-mails etc). Uitzonderingen zijn die gevallen waarbij de wet ons noodzaakt gegevens door te geven aan bevoegde autoriteiten.

Als consument heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens. Deze gegevens sturen wij u uiterlijk twee weken na uw verzoek om inzage toe. U dient uw verzoek schriftelijk te doen vergezeld van een kopie van uw ID bewijs (Foto en BSN mogen zwart gemaakt worden) Op uw verzoek zullen wij uw gegevens aanpassen of verwijderen indien dit noodzakelijk is en er geen wettelijke bepaling bestaat waarbij geëist wordt dat de gegevens moeten worden bewaard.

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat ComputerHulp013 in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. ComputerHulp013 slaat de volgende gegevens op:

 • Naam – adres – postcode – woonplaats – land
 • Telefoon nummer (vast en mobiel)
 • e-mailadres(sen)
 • Rekeningnummer
 • KvK nummer / BTW nummer (zakelijke klanten)

ComputerHulp013 gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten
 • relatiebeheer
 • product- en dienstontwikkeling
 • het bepalen van strategie en beleid
 • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot ComputerHulp013, haar relaties en haar medewerkers

Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt.

Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van een specifieke dienst. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

In sommige gevallen worden uw persoonsgegevens gekoppeld aan een ‘account’, om er voor te zorgen dat u deze niet bij elke transactie opnieuw hoeft in te vullen.

Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in voorkomende gevallen te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

Wij behouden de eigendom voor zolang de koop niet volledig is betaald. Op onze reparatieopdrachten geven wij een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de door u voor reparatie aangeboden artikelen, zodat uw eigendomsrechten niet in het geding zijn als het reparatiebedrijf failliet gaat terwijl uw artikelen daar net op dat moment zijn.

Artikel 10. Koop op afstand

Bij een zogenaamde overeenkomst op afstand, gewoonlijk koop op afstand genoemd (bijvoorbeeld een bestelling bij een webwinkel), gelden er speciale aanvullende regels die we apart in dit artikel hebben opgenomen.

Er wordt van een koop op afstand gesproken wanneer het gaat om een koopovereenkomst waarbij er geen direct contact is tussen verkoper en consument. Populair gezegd: zonder dat beiden zich in dezelfde ruimte bevinden. Dat geldt daarom niet alleen voor aankopen via internet (webwinkels), maar ook telefonische of schriftelijke bestellingen vallen onder het begrip koop op afstand.

Het belangrijkste onderdeel bij een koop op afstand is dat de consument hierbij een bedenktijd van 14 dagen, (ingaand op de dag na levering,) heeft om van de koop af te zien. Binnen die tijd kan hij gebruik maken van zijn herroepingsrecht,het recht om de koop te ontbinden.

Artikel 10a. Informatie

De informatie die u voorafgaand aan de koop krijgt, is zodanig dat u het aanbod goed kunt beoordelen, bijvoorbeeld door afbeeldingen die een waarheidsgetrouwe weergave zijn van de producten. De informatie is duidelijk en begrijpelijk en ook snel en gemakkelijk (tijdig voor het sluiten van de overeenkomst) vindbaar op onze website.

Daarnaast krijgt u duidelijke informatie over uw rechten en verplichtingen, zoals: – de totaal te betalen prijs, inclusief alle bijkomende kosten, waaronder bijvoorbeeld een eventuele thuiskopieheffing of afleveringskosten;

– de manier waarop de overeenkomst tot stand komt;

– het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht, hoe u gebruik maakt van het herroepingsrecht, het modelformulier voor herroeping, maar ook wie welke kosten draagt als er gebruik wordt gemaakt van het herroepingsrecht;

– de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

– de termijn dat de prijs of de mogelijkheid om het aanbod te aanvaarden geldt;

– de tarieven die u moet betalen als u contact met ons wilt opnemen, wanneer dit anders is dan het basistarief. Indien u reeds klant bent en contact zoekt over de gesloten overeenkomst zal het tarief nooit hoger zijn dan het basistarief;

– inzage in de gegevens die wij over u hebben opgeslagen;

– de minimale duur van de overeenkomst op afstand als het gaat om een doorlopende of periodieke aflevering van producten of diensten. Daarnaast worden de totale prijs en de totale kosten per factureringsperiode vermeld. Als voor een dergelijke overeenkomst een vast tarief geldt, bevat de totale prijs ook de totale maandelijkse kosten.

Daarnaast krijgt u de volgende informatie:

 1. ons bezoekadres, waar een klacht kan worden ingediend;
 2. de manier waarop u van uw herroepingsrecht gebruik kunt maken;
 3. informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
 4. de hiervoor in 10a en onder Identiteit vermelde gegevens;
 5. de voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst.

Ook voor deze informatie geldt dat deze duidelijk en begrijpelijk is en snel en makkelijk vindbaar op onze website voordat de overeenkomst wordt gesloten

Na sluiten van de overeenkomst, maar uiterlijk bij levering van het product of de dienst krijgt u als koper alle in 10a genoemde informatie en wel zodanig dat deze door u makkelijk kan worden opgeslagen op een, zoals dat wettelijk heet, duurzame gegevensdrager. Een duurzame gegevensdrager is een middel waardoor informatie zodanig wordt bewaard dat u deze later nog eens kunt lezen, zoals een cd, pdf-bestand of een document dat kan worden afgedrukt. Een e-mail wordt ook als duurzame gegevensdrager gezien. Als u de informatie al op deze manier heeft gekregen voor het sluiten van de overeenkomst is dit voldoende en hoeft de informatie niet nogmaals te worden verstrekt.

Artikel 10b. Totstandkoming, bevestiging en beveiliging

Een overeenkomst komt tot stand op het moment van aanbod en aanvaarding. (Daarmee wordt bedoeld dat de ene partij iets voor een bepaalde prijs aanbiedt (“deze laptop kost € 350,00”) en de ander daar ja tegen zegt.) Een bestelling wordt geplaatst (het aanbod wordt aanvaard) als u het bestelproces doorloopt en uiteindelijk door de definitieve bestelknop te activeren de bestelling plaatst. Zodra u een bestelling heeft geplaatst, krijgt u van ons een bevestiging. Dit kan per e-mail, sms of op een andere manier zijn. Zolang dit niet is gebeurd, kunt u nog afzien van de koop door de overeenkomst te ontbinden.

Als u via internet bestelt, zorgen wij voor beveiliging van de uitgewisselde data en voor een veilige webomgeving.

Artikel 10c. Bedenktijd bij levering van producten (herroepingsrecht)

 1. Bij de aankoop van producten heeft u als consument een bedenktijd van 14 dagen. De bedenktijd gaat in de dag nadat u het product heeft ontvangen of dat dit namens u is gedaan.

Of:

– als u in één bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het laatste product uit die bestelling heeft ontvangen

– als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

– bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode, zoals iedere maand een tijdschrift: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Gedurende die periode heeft u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven. U kunt hiervoor het modelformulier voor herroeping gebruiken of ons op een andere duidelijke manier laten weten de overeenkomst te ontbinden. Indien de mededeling online gebeurt, bevestigen wij de ontvangst daarvan. Binnen 14 dagen na de herroeping moet u de producten terugzenden. Dit wordt het herroepingsrecht genoemd.

 1. Tijdens de bedenktijd behoort u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Daaronder wordt verstaan dat u het product slechts in die mate uitpakt of gebruikt voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het wilt behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, behoort u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking naar ons terug te sturen. Wij geven u duidelijke informatie hoe u dit kunt doen. We vermelden expliciet dat het in gebruik nemen van het product kan leiden tot kosten om het product weer verkoopbaar te maken. Als voorbeeld stellen we het in gebruik nemen van een printer. Het verbreken van de verpakking van de inktpatronen leidt tot het feit dat wij nieuwe inktpatronen hier bij moeten voegen. De kosten hiervan worden in mindering gebracht op terug te ontvangen bedrag. Idem voor het in fabriekstoestand brengen van hardware.
 2. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 2. Wij zijn gerechtigd de waardevermindering te verrekenen met het door u terug te ontvangen bedrag.
 3. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, hoeft u hoogstens de kosten van terugzending te betalen. Indien dit niet per gewone post mogelijk is, zullen wij voor u een inschatting van de kosten maken. Als wij de retourkosten voor onze rekening nemen zullen wij dat duidelijk vermelden.
 4. Alle overige kosten die u al heeft betaald, zullen wij u zo spoedig mogelijk, in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping terugbetalen. Wij zijn gerechtigd te wachten met terugbetaling totdat wij de producten hebben ontvangen of totdat u heeft aangetoond de producten te hebben geretourneerd.
 5. Als u heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeven wij de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10d. Bedenktijd bij levering van diensten en digitale producten

 1. Bij levering van diensten en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, heeft u als consument een bedenktijd van 14 dagen. De bedenktijd gaat in op de dag dat de overeenkomst wordt aangegaan. Gedurende die periode heeft u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven. Dit wordt het herroepingsrecht genoemd.
 2. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, geven wij u bij ons aanbod, of uiterlijk bij de levering, duidelijke informatie hoe u dit onder meer kunt doen. U kunt hiervoor het modelformulier voor herroeping gebruiken ons op een andere duidelijke manier laten weten de overeenkomst te ontbinden. Indien de mededeling online gebeurt, bevestigen wij de ontvangst daarvan.
 3. Indien u de levering van een dienst herroept na ons eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht al tijdens de bedenktijd, mogen wij het bedrag in rekening brengen dat evenredig is aan dat gedeelte van de overeenkomst dat door ons al is nagekomen/geleverd.

Artikel 10e. Uitsluiting herroepingsrecht

Soms geldt er geen herroepingsrecht voor u als consument, maar dat moet door ons dan wel duidelijk en voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden vermeld. Het betreft dan onder andere:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop wij geen invloed hebben en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Producten gekocht op een internetveiling vallen hier in beginsel niet onder. Daarvoor geldt wel het herroepingsrecht.
 3. Geleverde diensten, maar alleen als: – de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van u; en

– u heeft verklaard dat u uw herroepingsrecht verliest nadat wij de overeenkomst volledig hebben uitgevoerd binnen de bedenktijd.

 1. Producten die op basis van uw specificaties zijn gemaakt, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van uw individuele keuze of beslissing, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 2. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben.
 3. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
 4. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.
 5. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
 6. Losse kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop.
 7. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

– de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande instemming; en

– u heeft verklaard dat u hiermee uw herroepingsrecht verliest

Artikel 10f. Betaling

Bij iedere consumentenkoop geldt dat in algemene voorwaarden nooit een vooruitbetaling van meer dan 50% mag worden gevraagd en dat, voor zover er niet iets anders is afgesproken, de koper (de rest van) de koopsom betaalt bij of na bezorging van de bestelling.

Artikel 10g. Annulering

Een bestelling kan kosteloos worden geannuleerd als deze nog niet is verzonden, behalve als het gaat om producten en/of diensten die uitgezonderd zijn van het herroepingsrecht.

Artikel 11. Klachten en klachtentermijn

Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen, vinden wij het belangrijk van u te horen als u klachten heeft over onze dienstverlening. Doe dit – mede om eventuele schade te beperken – zo snel mogelijk. Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt. Dit geldt ook in het geval dat het gekochte product niet de eigenschappen heeft die u op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken.

Als u een klacht bij ons indient, zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten.

Artikel 12. Acceptatie voorwaarden en licentieovereenkomsten

Met het aangaan van een overeenkomt tot (her)installatie cq optimalisatie gaat u akkoord met de voorwaarden zoals ze hier zijn gesteld. U dient tevens akkoord te gaan met de licentieovereenkomsten van de te installeren software.

Artikel 13. Hardware drivers

Beschikt u niet meer over de drivers behorende bij de hardware, dan kunnen deze tegen meerkosten voor u opgezocht worden. Deze kunnen op verzoek na de (her)installatie bijgeleverd worden.

Artikel 14. Overleggen van software inclusief documentatie

De klant dient alle bij de hardware meegeleverde software inclusief de bijbehorende documentatie (in het belang van een vlotte installatie) te overleggen. Indien er bij de te installeren software een registratiesleutel hoort, dient u ook deze te overleggen.

Artikel 15. (Her)installatie

Kleine aanpassingen kunnen bij u thuis uitgevoerd worden. Echter een complete (her)installatie (incl alle updates) geschiedt in de werkplaats van ComputerHulp013. Enige defecten en problemen aan soft- en hardware en eventuele op- en aanmerkingen met betrekking tot de (her)installatie dienen vooraf bekend gemaakt te worden

Artikel 16. Persoonlijke data

Tijdens de werkzaamheden wordt er altijd met de grootste zorg omgegaan met uw persoonlijke bestanden. Aangezien de kans altijd aanwezig is dat er iets fout gaat, kan ComputerHulp013 niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele gevolgen van verlies van data. U doet er daarom verstandig aan vooraf zelf een back-up te maken van de persoonlijke data. Het vooraf /nadien maken van een “image” kan geschieden tegen meerkosten en geschiedt in de werkplaats van ComputerHulp013

Artikel 17, Image

Indien u ervoor gekozen hebt om een zgn Image aan te laten maken van de PC kan deze tegen meerprijs bij ComputerHulp013 worden opgeslagen. Zo heeft  u altijd de beschikking over die gegevens op een externe locatie. Mocht er tijdens het terugplaatsen van de Image blijken dat de data corrupt is of op andere wijze de data niet meer beschikbaar is, kan ComputerHulp013 slechts aansprakelijk worden gesteld voor ten hoogste dat bedrag wat gefactureerd was voor het maken / bewaren van deze Image.

Artikel 18. Haal & Breng service

De haal & breng service vindt u onder “Prijzen”. Voor elke uit te voeren opdracht worden deze kosten slecht eenmaal doorbelast. Ook al moeten er meerdere bezoeken plaats vinden.

Artikel 19. Kosten en betaling

De kosten van een (her)installatie en eventuele extra opties zijn elders op deze site te lezen. De contante betaling van de uitgevoerde werkzaamheden vindt direct na afloop plaats. Indien op factuur geleverd wordt, dient de betaling binnen 7 dagen te geschiedden.

ComputerHulp013 rekent voor elk bezoek minimaal 1 uurtarief, daarna per kwartier.

Aangaande de levering van digitale producten zoals licenties van software, dan behoudt ComputerHulp013 zich het recht voor, indien betaling na 30 dagen na de betalingstermijn van 7 dagen, uitblijft, om deze licenties in te trekken.

Artikel 20. After-Sales service

Een correcte installatie van Windows hangt af van een groot aantal, soms vooraf onvoorspelbare, factoren. Is er als gevolg van de (her)installatie een probleem ontstaan, dan wordt deze waar mogelijk kosteloos voor u opgelost of voor een passende oplossing gezocht. Bij alle overige problemen zal, in alle redelijkheid, tussen beide partijen een oplossing worden gezocht.

Artikel 21. Aansprakelijkheid

ComputerHulp013 kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade als gevolg van verlies van persoonlijke data, reeds aanwezige defecten aan soft- en/of hardware of overige onvoorziene gevallen als gevolg van de (her)installatie of de tijdens de (her)installatie geïnstalleerde software. Ook is ComputerHulp013 niet aansprakelijk voor het feit van aanwezigheid van illegale software cq licenties op aangeboden hardware.

Artikel 22. Vertrouwelijkheid

Met de tijdens een (her)installatie verkregen informatie wordt altijd vertrouwelijk omgegaan. Bij ontdekking van strafbare feiten (zoals kinderporno) wordt aangifte gedaan bij de politie.

Artikel 23. Huur projector

De huurder is te allen tijde aansprakelijk voor diefstal en/of toegebrachte schade aan het gehuurde apparaat of accessoire, ongeacht of deze is veroorzaakt door de huurder of derden. De huurder dient zelf een passende verzekering hiervoor af te sluiten. In geval van diefstal en/of vermissing dient te allen tijde een proces verbaal te worden overlegd. ComputerHulp013 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe schade noch voor gevolgschade, ontstaan door uitval of ondeugdelijke werking van apparatuur of accessoires door welke oorzaak dan ook.

Artikel 24. Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

Artikel 25. Gegevensbeveiliging

ComputerHulp013 maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsmiddelen voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.

Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Artikel 26. Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om de integriteit van de registratieprocedure te waarborgen en de website te kunnen personaliseren. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op uw computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar uw computer heeft verzonden.

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar ook dan bevatten de gegevens geen persoonlijke informatie.

Wij gebruiken enkel analytische cookies om gegevens bij te houden over het aantal bezoekers en herkomst in algemene zin. Wij slaan geen persoonlijke gegevens op.

Tevens maken wij GEEN gebruik van zogenaamde tracking cookies die uw persoonlijke surfgedrag opslaan buiten onze pagina’s.

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Artikel 27. Links naar andere websites

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. ComputerHulp013 is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van ComputerHulp013 vallen.

Artikel 28. Acceptatie licenties

Met het laten uitvoeren van een (her)installatie gaat u akkoord met de licentieovereenkomsten van de geïnstalleerde software. U bent zelf verantwoordelijk voor het naleven van deze overeenkomsten. Als u niet akkoord gaat met een licentieovereenkomst dan kan de betreffende software niet geïnstalleerd worden. De licentieovereenkomsten van de genoemde free- en shareware zijn tijdens een (her)installatie ter inzage beschikbaar.

Artikel 29. Distributie clausule

Sommige pakketten mogen volgens de licentieovereenkomst niet worden gedistribueerd. Voor het gratis OpenOffice pakket betekent dit bijvoorbeeld dat deze eventueel vooraf door de klant besteld of gedownload dienen te worden.

Artikel 30. Particulieren, commerciële- en Overheidsdiensten

Bij de meeste shareware wordt er een onderscheid gemaakt tussen particulieren, commerciële- en overheidsinstellingen. Voor particulieren zijn de gevolgen en kosten meestal nihil. Voor commerciële- en overheidsinstellingen betekent dit veelal extra verplichtingen, waaronder het betalen van een kleine vergoeding. Tijdens een (her)installatie kunt u zich hierover op de hoogte laten brengen.

Copyrights © 2018 – ComputerHulp013

 • Installatie en herinstallatie van Windows Installatie en herinstallatie van Windows Wij zijn specialist in het installeren of herinstalleren van Windows! Vraag ons gerust om de mogelijkheden voor uw pc. Hij wordt er beslist sneller van.
 • Beveiliging Beveiliging ComputerHulp013 is officieel dealer en het verkooppunt voor al uw Eset beveiligingssoftware! Zowel voor de consument als de zakelijke markt. Winnaar van vele awards.
 • Opschonen trage computer Opschonen trage computer Laat ons uw trage computer opschonen! Dit zorgt voor betere prestaties en langere levensduur.
 • Computer reparatie Computer reparatie ComputerHulp013 is uw adres voor computer reparatie in de regio Tilburg! Vraag naar de mogelijkheden.
 • PCDokters PCDokters ComputerHulp013 is aangesloten bij PCDokters